شهید علی محمد تاجدینی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1344/07/10        محل تولد: روستای بیناباد

تاریخ شهادت:    1365/11/24       محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: روستای بیناباد

یگان خدمتی: سپاه

152شهید علی محمد تاجدینی