شهید محمدهادی شاه پردلی

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:         1341/02/02        محل تولد: روستای بصیران

تاریخ شهادت:    1363/02/27       محل شهادت: دیواندره

محل دفن: روستای بصیران

یگان خدمتی: ارتش

659 ...محمدهادي شاهپوردلي