شهید حسین اردونی

نام پدر: موسی

تاریخ تولد:         1342/04/30       محل تولد: روستای آبله

تاریخ شهادت:    1363/08/17       محل شهادت: کوشک      

محل دفن: روستای آبله

یگان خدمتی: ارتش

حسین اردونی