سایت آیت بیرجند جهت ارائه خدماتی امن و حفظ حریم شخصی کاربران، برای خرید، ثبت پیشنهادات و مواردی دیگر، از کاربران برخی اطلاعات را دریافت می کند. برای ثبت سفارش اطلاعاتی مانند نام کامل، آدرس، شماره تلفن نیاز است و در هنگام ثبت نظر ایمیل شما نیز در صورت تمایل گرفته می شود. مشخصاتی که کاربران در پروفایل خود وارد و تایید می کنند تنها راه ارتباطی ما با آن ها است. در صورتی که آدرس مشتری به درستی وارد نشده باشد مشتری می تواند آن را تغییر دهد.