شهدای شهر طبس
شهدای روستای احمدآباد طبس
شهدای شهر گزیک
شهدای روستای آواز