شهدای روستای چک نوزاد
شهدای روستای بورنگ
شهدای روستای اسدیه مسک
شهدای روستای عبدله
روستای شیرگ ججگ
روستای سیدان
شهدای روستای مسک
روستای گسک
روستای فیزیک
شهدای روستای هندوالان
شهدای روستای مهدی آباد گندمی
روستای منصورآباد