شهدای روستای آسفیچ
شهدای روستای اسفزار
شهدای شهر مود
شهدای روستای جیک
شهدای روستای تناک
شهدای روستای اصغول
شهدای روستای چهکندوک
شهدای روستای چهکند مود
شهدای روستای چشمه گاو
شهدای روستای رهیزگ
شهدای روستای دستجرد
شهدای روستای حسین آباد گواهی
شهدای روستای طامند
شهدای روستای شواکند
شهدای روستای زر خوان
شهدای روستای گز
شهدای روستای کلاته سلیمان
شهدای روستای فنود
شهدای روستای نوک
شهدای روستای مختاران