شهدای روستای حسین آباد رزاق
شهدای روستای چاهدراز
شهدای روستای آبله
شهدای روستای طارق
شهدای روستای رای