شهدای روستای چاه پایاب
شهدای روستای اسفاد
شهدای روستای آبیز