شهدای روستای اسماعیل آباد
شهدای روستای استخرک
شهدای روستای ابراهیمی
شهدای روستای چاه کرد
شهدای روستای برک
شهدای روستای اناران
شهدای روستای رو دره
شهدای روستای خسروی
شهدای روستای حسین آباد قاسم
شهدای روستای سلطانی
شهدای روستای زهری
شهدای روستای دهک
شهدای روستای سید مراد
شهدای روستای سمک
شهدای روستای سهل آباد
شهدای روستای عمری
شهدای روستای شیرشتر
شهدای روستای سیدال
شهدای روستای کلاته مزار
شهدای روستای فیروز آباد
شهدای روستای فراتان
شهدای روستای ماهانی
شهدای روستای گرو
شهدای روستای گلرک
شهدای روستای میادین
شهدای روستای ملوقان
شهدای روستای مسعودی
شهدای روستای منگنه ایی