رزمندگان لشکر ۵ نصر در منطقه عملیاتی کربلای ۵

رزمندگان تیپ ۲۱ امام رضا در منطقه عملیاتی کربلای ۵

مصاحبه با تعدادی از رزمندگان خراسان جنوبی

 

گزیده ای از آخرین جلسه توجیهی فرماندهان رده های تیپ ۲۱ امام رضا(ع) قبل از عملیات بدر توسط سردار احمدی

گزیده ای از آخرین جلسه توجیهی فرماندهان رده های تیپ ۲۱ امام رضا(ع) قبل از عملیات بدر توسط سردار احمدی