شهید محمد سموری

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         ۱۳۴۶/۰۳/۰۱       محل تولد: روستای دغال نهبندان

تاریخ شهادت:    ۱۳۶۵/۰۶/۱۲       محل شهادت: حاج عمران      

محل دفن: روستای چاه شند نهبندان

یگان خدمتی: بسیج

1111