شهید محمد علی خوش خلق

نام پدر: رجب

تاریخ تولد:         ۱۳۳۲/۰۱/۰۱       محل تولد: روستای قدمگاه

تاریخ شهادت:    ۱۳۶۵/۱۱/۰۱       محل شهادت: شلمچه      

محل دفن: روستای قدمگاه

یگان خدمتی: بسیج

1Copy of 73

شهید موسی محسن زاده

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         ۱۳۴۰/۰۷/۰۱       محل تولد: روستای قدمگاه

تاریخ شهادت:    ۱۳۶۵/۰۲/۲۳       محل شهادت: حاج عمران      

محل دفن: بیرجند

یگان خدمتی: سپاه

1Copy of Picture 077

شهیدجاویدالاثر موسی قاسمی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         ۱۳۴۴/۰۶/۰۹        محل تولد: روستای قدمگاه

تاریخ شهادت:    ۱۳۶۶/۰۸/۱۲        محل شهادت: رودماهی زاهدان

محل دفن: جاویدالاثر

یگان خدمتی: سپاه

1Copy of 7