شهید محمد علی عبداللهی

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         ۱۳۴۵/۰۶/۲۷       محل تولد: رومه

تاریخ شهادت:    ۱۳۶۵/۱۰/۲۳      محل شهادت: شلمچه

محل دفن: رومه

یگان خدمتی: سپاه

1Copy of 28

شهید محمد حسین قاسمی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         ۱۳۴۳/۰۱/۱۰        محل تولد: رومه

تاریخ شهادت:    ۱۳۶۱/۰۲/۲۰        محل شهادت: فرودگاه بیرجند

محل دفن: رومه

یگان خدمتی: بسیج

1Copy of Copy of 12