شهید علی چوپانی

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد:         ۱۳۴۹/۰۱/۰۱       محل تولد: روستای رخنه(ده مرغ)

تاریخ شهادت:    ۱۳۷۰/۰۱/۲۹       محل شهادت: گیلان غرب

محل دفن: روستای رخنه(ده مرغ)

یگان خدمتی: ارتش

شهید علی چوپانی1