شهید علی اصغر هنرمند 

نام پدر: قاسم

تاریخ تولد:         ۱۳۴۵/۰۱/۰۷       محل تولد: روستای دهسلم

تاریخ شهادت:    ۱۳۶۴/۱۱/۲۲       محل شهادت: فاو      

محل دفن: روستای دهسلم

یگان خدمتی: سپاه

شهید علی اصغر هنرمند1