شهید ولی الله قاسمی

نام پدر: غلام

تاریخ تولد:         ۱۳۲۰/۰۲/۰۵        محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    ۱۳۷۵/۰۳/۱۳        محل شهادت: زاهدان

محل دفن: خوانشرف

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

ولي الله قاسمي1

شهید حسن اسکتی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         ۱۳۴۶/۰۳/۰۹        محل تولد: روستای خوانشرف

تاریخ شهادت:    ۱۳۶۵/۰۴/۱۲        محل شهادت: مهران

محل دفن: روستای خوانشرف

یگان خدمتی: سپاه

شهید حسن آسکتی1

شهید عباس اسکتی

نام پدر: غلام

تاریخ تولد:         ۱۳۳۸/۰۷/۰۱        محل تولد: شهر نهبندان

تاریخ شهادت:    ۱۳۶۱/۰۲/۱۰        محل شهادت: خرمشهر

محل دفن: روستای خوانشرف

یگان خدمتی: بسیج

شهید عباس آسکتی1

شهید حسین محمدی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         ۱۳۴۵/۰۶/۰۷      محل تولد: روستای خوانشرف

تاریخ شهادت:    ۱۳۶۷/۱۲/۲۱        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: روستای خوانشرف

یگان خدمتی: بسیج

شهید حسین محمدی1

شهید نصرت الله کاظمی

نام پدر: غلام

تاریخ تولد:         ۱۳۳۸/۰۱/۰۱        محل تولد: روستای خوانشرف

تاریخ شهادت:    ۱۳۶۵/۰۸/۱۱        محل شهادت: زاهدان_سانحه هواپیما

محل دفن: روستای خوانشرف

یگان خدمتی: ارتش

شهید نصرت اله کاظمی1

شهید جاویدالاثر علی همایون مهر

نام پدر: غلام

تاریخ تولد:         ۱۳۳۲/۰۹/۲۰        محل تولد: شوسف

تاریخ شهادت:    ۱۳۶۱/۰۲/۱۰        محل شهادت: ……

محل دفن: جاویدالاثر

یگان خدمتی: بسیج

شهید علی همایون مهر1