شهید رضا زارعی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         ۱۳۴۶/۰۲/۰۲       محل تولد: بیچند

تاریخ شهادت:    ۱۳۶۶/۱۲/۳۰      محل شهادت: سر پل ذهاب

محل دفن: بیچند

یگان خدمتی: ارتش

2icture 029

شهید رضا اسماعیلی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         ۱۳۴۲/۱۰/۰۲        محل تولد: بیچند

تاریخ شهادت:    ۱۳۷۰/۰۵/۱۰        محل شهادت: اشنویه

محل دفن: بیچند

یگان خدمتی: ارتش

C2y (2) of 67