شهید سهراب صالحی

نام پدر: حاجی

تاریخ تولد:         ۱۳۴۴/۰۳/۰۷       محل تولد: روستای الوند

تاریخ شهادت:    ۱۳۶۲/۱۰/۳۰       محل شهادت: مهاباد      

محل دفن: زاهدان

یگان خدمتی: سپاه

سهراب صالحي1

شهید محمدرضا سالمی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         ۱۳۴۸/۰۸/۰۱       محل تولد: زاهدان

تاریخ شهادت:    ۱۳۷۲/۰۲/۰۶       محل شهادت: ایرانشهر    

محل دفن: زاهدان

یگان خدمتی: اطلاعات

1Picture 075

شهید احمد جلالی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         ۱۳۴۶/۰۴/۰۳       محل تولد: روستای الوند

تاریخ شهادت:    ۱۳۶۵/۱۱/۰۴       محل شهادت: کربلای ۵      

محل دفن: زاهدان

یگان خدمتی: بسیج

جلالی احمد1

شهید حسین ملایی

نام پدر: محمد امین

تاریخ تولد:         ۱۳۴۲/۰۱/۰۱       محل تولد: روستای الوند

تاریخ شهادت:    ۱۳۶۰/۱۰/۱۷       محل شهادت: سردشت      

محل دفن: زاهدان

یگان خدمتی: بسیج

حسین ملایی1

شهید عیسی سالمی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         ۱۳۴۰/۰۶/۰۲       محل تولد: روستای الوند

تاریخ شهادت:    ۱۳۶۵/۱۱/۰۵       محل شهادت: شلمچه      

محل دفن: زاهدان

یگان خدمتی: بسیج

عيسي سالمي1

شهید محمد ضمیری

نام پدر: محمد حسین

تاریخ تولد:         ۱۳۳۷/۰۸/۳۰       محل تولد: روستای الوند

تاریخ شهادت:    ۱۳۶۵/۱۱/۰۴       محل شهادت: شلمچه      

محل دفن: زاهدان

یگان خدمتی: بسیج

محمد ضميري1