شهید غلامرضا روشندل

نام پدر: حیدر

تاریخ تولد:         ۱۳۳۶/۱۲/۰۱       محل تولد: اسد آباد

تاریخ شهادت:    ۱۳۶۵/۰۳/۲۹      محل شهادت: منطقه شودک میرجاوه

محل دفن: اسد آباد

یگان خدمتی: سپاه

غلامرضا روشن دل1

شهید رضا زحمتکش

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         ۱۳۴۶/۰۱/۰۹        محل تولد: اسد آباد

تاریخ شهادت:    ۱۳۶۷/۰۳/۲۵        محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: اسد آباد

یگان خدمتی: سپاه

شهید رضا زحمت کش فرزند محمد1