شهید غلامعلی سربندی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         ۱۳۵۵/۰۴/۱۰       محل تولد: آرویز

تاریخ شهادت:    ۱۳۷۴/۰۷/۲۶      محل شهادت: دشت آزادگان

محل دفن: آرویز

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

تمثال شهدای آرویز3

شهید محمد محمدی

نام پدر: علیجان

تاریخ تولد:         ۱۳۴۴/۱۰/۰۵        محل تولد: آرویز

تاریخ شهادت:    ۱۳۷۰/۰۷/۲۷        محل شهادت: پیرانشهر

محل دفن: آرویز

یگان خدمتی: ارتش

تمثال شهدای آرویز4

شهید ابراهیم ناروئی

نام پدر: یارمحمد

تاریخ تولد:         ۱۳۳۹/۰۶/۰۱        محل تولد: آرویز

تاریخ شهادت:    ۱۳۵۹/۰۶/۲۹        محل شهادت: دشت آزادگان

محل دفن: زاهدان

یگان خدمتی: بسیج

تمثال شهدای آرویز1

شهید علی ناروئی

نام پدر: یار محمد

تاریخ تولد:         ۱۳۴۵/۰۱/۰۱        محل تولد: آرویز

تاریخ شهادت:    ۱۳۶۴/۱۱/۲۲        محل شهادت: فاو

محل دفن: زاهدان

یگان خدمتی: بسیج

تمثال شهدای آرویز2

شهید عقیل شیبک

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         ۱۳۶۵/۰۸/۲۷        محل تولد: آرویز

تاریخ شهادت:    ۱۳۹۵/۰۱/۲۱        محل شهادت: سوریه

محل دفن: زاهدان

یگان خدمتی: بسیجی

تمثال شهدای آرویز6